Logo_wiosna5.jpg

 

UPK-PAT - CZAT3000plus


 

 

 

KOMPUTEROWO-PRZEKAŹNIKOWY SYSTEM STACYJNYCH

URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

 

 

Przeznaczenie

Urządzenia Przekaźnikowo-Komputerowe (w skrócie nazwane UPK - PAT) są przeznaczone do sterowania ruchem kolejowym na posterunkach ruchu. Zainstalowane mogą być na dowolnej wielkości stacji, posterunku odgałęźnym czy też odstępowym, położonych na liniach jedno lub wielotorowych z dowolnym rodzajem trakcji i dowolnej prędkości kursowania pociągów. Bazuje on na wykorzystywaniu mikroprocesorów w procesach sterowania ruchem i jego monitorowania, pozostawiając realizację funkcji „fail - safe" (bezpieczności) w sferze warstwy przekaźnikowej.

Zastosowanie systemu UPK-PAT - CZAT 3000 plus:

• znacząca poprawa bezpieczeństwa i sprawności prowadzenia ruchu kolejowego,

• uniemożliwia wykonania niedostępnego  aktualnie polecenia, poprzez ich analizę i selekcję już na poziomie programowym,

• pełną automatyzację, nawet najbardziej skomplikowanych procesów technologicznych kolejowych posterunków ruchu,

• rejestrację stanu urządzeń oraz pełną  archiwizację zdarzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,

• bieżące diagnozowanie stanu i pracy urządzeń,

• zmniejszenie potrzeb kubaturowych zarówno dla potrzeb zabudowy aparatury, jak i obsługi,

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

• ograniczenie liczby personelu obsługi i utrzymania

• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

• skrócenie czasu instalacji, testowania i włączania do eksploatacji urządzeń,

• prosty sposób włączenia do każdego systemu zdalnego sterowania, a co za tym idzie, osiąganie  wszystkich korzyści z tym związanych,

• łatwość modyfikacji w przypadku zmian w układzie torowym lub technologii prowadzenia ruchu,

 

• możliwość zintegrowania funkcji sterująco - kontrolnych wykonywanych dotychczas z różnych urządzeń: tablic kontrolnych zasilania, powtarzaczy SSP, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, kontroli przeciw włamaniowej i przeciw pożarowej pomieszczeń i innych.

 

OPIS SYSTEMU

 

 

Wiadomości podstawowe

Tak jak we wszystkich stosowanych obecnie na sieci PKP systemach hybrydowych, warstwę podstawową, zależnościową tworzą układy przekaźnikowe. Funkcje sterująco-kontrolne powierzono natomiast układom mikroprocesorów. Dzięki wdrożeniu nowych, oszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, system UPK-PATznacznie zmodyfikowano w porównaniu ze standardem „E". Pracuje on głównie w oparciu o małogabarytowy przekaźnik JRF. Modyfikacja przekaźnikowych układów zależnościowych polega przede wszystkim na unikalnym rozwiązaniu wykluczania sprzecznych przebiegów oraz zamykania w nich zwrotnic. Podstawowym elementem, na którym oparta jest logika tej metody, jest tzw. „elektryczny układ zamykający” dla zwrotnic i torów. Jego działanie oparte jest na dwóch przekaźnikach z podtrzyman iem magnetycznym (remanentnych) i jednym przekaźniku neutralnym, elektrycznie połączonych w układ przerzutnika statycznego. Układ ten wykorzystywany jest do zamykania zwrotnic i torów w przebiegach oraz jako wyróżnik kierunkowy. Zastosowanie „elektrycznych układów zamykających" pozwala na znaczne uproszczenie konstrukcji geograficznej struktury schematów połączeń elektrycznych, dzięki czemu znacznie skraca się również proces projektowani a. Poza tym, przy praktycznie stałej ilości przekaźników dla jednej zwrotnicy i jednego sygnalizatora (danego rodzaju), niezależnie od ilości zwrotnic w okręgu nastawczym, system ten z łatwością poddaje się zblokowaniu. Pozwala to na oszczędność około 30% przekaźników w porównaniu do klasycznego systemu „E", a dzięki stosowaniu w zdecydowanej większości przekaźników małogabarytowych - również miejsca w pomieszczeniach. Inne zmiany wykorzystane w systemie U PK-PAT w sferze przekaźnikowej to wprowadzenie do wersji podstawowej:

•     obwodów zwrotnicowych typu N86- F,

 

•     bezdławikowych obwodów świateł wszystkich sygnalizatorów,

 

•     zastosowanie do kontroli niezajętości torów i rozjazdów obwodu JZE- 42 7 7/7 z przekaźnikiem JRL -21165, SOT, liczników osi lub też klasycznych obwodów izolowanych,

 

•     zastosowanie na szeroką skalę  (tam gdzie jest to tylko możliwe) elementów elektronicznych zamiast tradycyjnych  np.: elektroniczne przekaźniki czasowe i impulsowe oraz w zasilaniu, elementów energoelektroniki,

 

•     tam gdzie to tylko możliwe, stosowanie elementów wtykowych jak np.: transformatory, zintegrowane układy opóźniające RC, bezpieczniki typu SI 90 itp., co znacznie upraszcza montaż i utrzymanie.

 

Dzięki jednak swojej elastyczności, można w nim zastosować inne elementy, wg wymagań klienta.

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU UPK - PAT

 


 

Elementy składowe systemu

montowane są na nowoczesnej konstrukcji, stypizowanych, funkcjonalnych i estetycznych stojakach. Konstrukcja stojaków zapewnia wszystkie wymogi ochrony przeciw porażeniowej, przeciw przepięciowej i przeciw wyładowaniom atmosferycznym. Wszystkie połączenia na stojakach wykonywane są metodą przemysłową w hali montażowej firmy, a połączenia między stojakowe, na miejscu ich stałego usytuowania, kablami geograficznymi za pomocą wielowtyków. Taka metoda wykonania zapewnia możliwość wcześniejszego, kompleksowego przetestowania urządzeń, a w konsekwencji maksymalne skrócenie czasu ich montażu i rozruchu. Do sterowania i monitoringu układów zależnościowych i wykonawczych przekaźnikowego jądra systemu, wykorzystano technologię sterowników rozproszonych, których logikę przedstawiono na schemacie blokowym.

 

Pulpit komputerowy

Komputer dyżurnego ruchu stanowi układ dwóch analogicznych zestawów

 

-   komputer główny

 

-   komputer rezerwowy

UPK

 

Każdy z nich zawiera komputer zobrazowania oraz komputer wspomagająco-konwersacyjny, zabudowane w jednej obudowie przemysłowej. Do komputerów konwersacyjnego zobrazowania przyłączone są monitory kolorowe; z komputerem konwersacyjnym połączona jest klawiatura. Porty szeregowe komputera konwersacyjnego łączą poprzez przemysłowe sterowniki CZAT przekaźnikownię i pomieszczenie diagnostyki z całym systemem. W systemie UPK-PAT pracują przemysłowe sterowniki typu CZAT 3000plus firmy ELESTER – PKP Sterownik ten wybrano kierując się przede wszystkim wysokimi walorami technicznymi, odpowiadającymi pracy urządzeń w warunkach PKP. Układ sterowników pracuje w systemie rozproszonym. Każdy stojak przekaźnikowy wyposażony jest w moduły meldunkowe o 32 niezależnych wejściach z optoizolacją i 16- to wyjściowe moduły poleceniowe. Wszystkimi urządzeniami meldunkowymi i poleceniowymi steruje jeden moduł mikrokomputera CPU. Układ rezerwowy sterowników CZAT stanowi kopie układu podstawowego.

 

 

 

Do całego systemu posiadamy świadectwo dopuszczenia do eksploatacj:

U/2008/0120.

UPK-PAT - CZAT3000plus

   
© Clippo